środa, 04 marzec 2015

Dnia 8 lipca bieżącego roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. poz. 902).

Powyższe rozporządzenie określa:

1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, czyli zapewnienia bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, oraz wzór formularza zawierającego te informacje,

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa wyżej, szkole podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,

3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa wyżej, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji,

4) tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa wyżej, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji,

5) sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa wyżej, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie wyżej wymienionych szkół przekazują do jednostek samorządu terytorialnego informacje niezbędne do ustalenia powyżej dotacji celowej. Wzory obowiązujących w latach 2014–2015 formularzy, umożliwiających zebranie tych informacji oraz ich aktualizację bądź korekty, określone zostały w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Natomiast dyrektorzy szkół podstawowych lub gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego będą składali swoje wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji celowej do jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju na formularzu obowiązującym w latach 2014-2015, który został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Jednakże do tych wniosków będzie również konieczne dołączenie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej, sporządzonej na formularzu właściwym dla danego roku – według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Z kolei na podstawie wniosków o udzielenie dotacji celowej oraz informacji zawierających dane o liczbie uczniów odpowiednich klas i wysokości zapotrzebowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jednostki samorządu terytorialnego będą wnioskowały o dotację celową do wojewodów. Wzory tych wniosków o dotację celową, które będą obowiązywały w latach 2014–2015, określone zostały w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia.

Powyższe omówione regulacje zawarte są w przepisach § 2–4 rozporządzenia.

Zamów prenumeratę Czasopisma Buchalter

 1. Skontaktuj się z nami

  Nasza redakcja chętnie odpowie na każde pytanie, prosimy skorzystać z poniższego formularza.

  Zapytaj redakcję
 2. Imię i nazwisko:
  Pole wymagane
 3. Temat:
  Nieprawidłowe dane
 4. E-mail:
  Invalid email address.
 5. Wiadomość:
  Nieprawidłowe dane